วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2019
ความบริสุทธิ์ของพระวิญญาณ
The Purity Of The Spirit

“ข้าพระองค์แยกตัวให้บริสุทธิ์เพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย เพื่อให้เขารับการแยกให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง” (ยอห์น 17:19)

Continue reading