วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

มากกว่าทักษะและความชำนาญ
More Than Skill And Dexterity

“…และเราได้ให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า คือให้เขามีสติปัญญา ความเข้าใจและความรู้ในงานช่างทุกอย่าง” (อพยพ 31:3)

Continue reading