วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2019

พื้นฐานของคุณสำหรับชีวิตที่ยิ่งใหญ่
Your Foundation For A Great Life

“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก ฆ่า และทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ (จนเต็ม จนล้นออกมา)” (ยอห์น 10:10 ฉบับ AMP)

Continue reading