วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2019

จงสำแดงความรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
Express Love No Matter What

“ต่อพระพักตร์พระเจ้าพระบิดาของเรา คือรำลึกถึงความเชื่อของท่านที่แสดงออกเป็นการกระทำ ถึงความรักที่ท่านเต็มใจทำงานหนัก และถึงความทรหดอดทนซึ่งเกิดจากความหวังในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 เธสะโลนิกา 1:3)

Continue reading