วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2019

พระองค์ตอบสนองต่อความเชื่อ
He Responds To Faith

“และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟัง” (1 ยอห์น 5:14)

Continue reading