วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2019

จงคิดว่าพระเจ้าทรงอยู่ภายใน
Be God-inside Minded

“ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4)

Continue reading