วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2019

หลักการ ความสัมพันธ์ และการกระทำ
Principles, Relationships And Actions

“เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ…” (ฮีบรู 4:12)

Continue reading