วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2019

เรามีความบริบูรณ์ของพระคริสต์
We Have The Fullness Of Christ

“ และพวกท่านได้รับความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้ทรงเป็นศีรษะเหนือภูตผีที่ครอบครองและภูตผีที่มีอำนาจทั้งหมด” (โคโลสี 2:10)

Continue reading