วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2019

ความสว่างไสวแห่งพระสิริของพระองค์
Effulgence Of His Glory

“ความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้ เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17)

Continue reading