วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2019

เข้าใจกฎแห่งการอธิษฐาน
Understanding The Rules Of Prayer

“พระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟัง เพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ” (ลูกา 18:1)

Continue reading