วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2019

จงกระตือรือร้นในคริสตจักรท้องถิ่น
Be Active In A Local Church

“อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย แต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว” (ฮีบรู 10:25)

Continue reading