วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน

จงมองดูด้วยความสว่างของพระเจ้า
See With God’s Light

“พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์” (สดุดี 119:105)

Continue reading