วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน

ชนะความชั่วด้วยความดี
Overcome Evil With Good

“อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี” (โรม 12:21)

Continue reading