วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน
ฉวยโอกาสจากพระคุณของพระองค์
Take Advantage Of His Grace

“อย่าละเลยของประทานที่มีอยู่ในตัวท่าน ซึ่งประทานแก่ท่านตามคำเผยพระวจนะ เมื่อคณะผู้ปกครองวางมือบนตัวท่าน” (1 ทิโมธี 4:14)

Continue reading