วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน

เราครอบครองและปกครองด้วยพระคำ
We Reign And Rule By The Word

“เมื่อคนอื่นตกต่ำ ท่านก็ว่าเป็นเพราะเขาเย่อหยิ่ง แต่พระองค์ทรงช่วยคนถ่อมใจให้รอด” (โยบ 22:29)

Continue reading