วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน

ความเชื่อของคริสเตียน คือ การสามัคคีธรรม
Christianity-A Fellowship

“พระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์ พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1 โครินธ์ 1:9)

Continue reading