วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน
ความเกรงกลัวพระเจ้านั้นไม่เพียงพอ
It’s Not Enough To Be “God-fearing”

“อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่” (ยอห์น 3:7)

Continue reading