วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน
เมื่อพระเยซูทรงอยู่ในเรือของคุณ
When Jesus Is In Your Boat

“แต่คนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นจิตวิญญาณเดียวกับพระองค์” (1 โครินธ์ 6:17)

Continue reading