วันพุธที่ 12 มิถุนายน
ชีวิตนิรันดร์และความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าในชีวิต
Eternal Life And OurVital Union With God

“และพยานหลักฐานนั้นก็คือ พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์” (1 ยอห์น 5:11)

Continue reading