วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน

คุณมีเวลาเพียงพอ
You Have Enough Time

“เราจะชดเชยปีเดือนที่ตั๊กแตนวัยบินได้กินเสียให้แก่พวกเจ้า และที่ตั๊กแตนวัยกระโดด ตั๊กแตนตัวอ่อน และตั๊กแตนวัยเดินได้กิน คือกองทัพใหญ่ของเราที่เราส่งมาต่อสู้พวกเจ้านั้น” (โยเอล 2:25)

Continue reading