วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
ไว้วางใจพระวิญญาณบริสุทธิ์
Trust The Holy Spirit

“เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป” (ยอห์น 14:16)

Continue reading