วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน

พระองค์พูดกับคุณใน “ภาษาฝ่ายวิญญาณ”
He Speaks To You In “Spirit Language”

“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา” (ยอห์น 10:27)

Continue reading