วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน
ถูกควบคุมโดยความรักของพระองค์
Controlled By His Love

“ความรักทนได้ทุกสิ่งและทุกอย่างที่เกิดขึ้น พร้อมที่จะเชื่อในสิ่งที่ดีที่สุดของทุกคน ความหวังไม่เคยลดลงในทุกสถานการณ์ และอดทนต่อทุกสิ่ง [โดยปราศจากการอ่อนแอลง]” (1 โครินธ์ 13:7 ฉบับ AMPC)

Continue reading