วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน
พระองค์ทำงานอย่างแข็งขันในและผ่านทางคุณ
He’s Active In And Through You

“ขณะเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนที่ฟังพระวจนะนั้น” (กิจการ 10:44)

Continue reading