วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน
2 แง่มุมของชีวิตในพระคริสต์
Two Aspects Of The Christ-Life

“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

Continue reading