วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน

พระองค์ช่วยให้รอดผ่านทางพระคำ
He Saves Through Words

“…จงใช้คนไปที่เมืองยัฟฟา เชิญซีโมนที่เรียกกันว่าเปโตรมา เขาจะกล่าวถ้อยคำกับท่าน ซึ่งจะช่วยท่านกับครอบครัวของท่านให้รอด” (กิจการ 11:13-14)

Continue reading