วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน

สติปัญญาและการหยั่งรู้ที่สมบูรณ์
Wisdom And Full Discernment

“ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีพระวิญญาณที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดง เพื่อท่านจะรู้จักพระองค์”

Continue reading