วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน

มีความตระหนักรู้ถึงชีวิต
Have The Consciousness Of Life

“นี่แน่ะ ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกกับพวกท่าน คือเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคน” (1 โครินธ์ 15:51)

Continue reading