วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน

วันใหม่สำหรับคริสตจักร
A New Day For The Church

“คำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการพูดชักชวนด้วยปัญญา แต่เป็นการสำแดงพระวิญญาณและฤทธานุภาพ” (1 โครินธ์ 2:4)

Continue reading