วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม
ให้พระเยซูเป็นทุกสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ
Let Jesus Be All That Matters To You

“เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่าน พระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่าน เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์” (1 เปโตร 2:21)
Continue reading


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม
พระองค์ประทานทุกอย่างให้แก่คุณแล้ว
He Gave You Everything

“…ทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21)
Continue reading


วันพุธที่ 29 พฤษภาคม
อย่าให้โอกาสแก่ซาตาน
Don’t Give Satan A Chance

“และให้ท่านขอบพระคุณพระบิดา…ผู้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด” (โคโลสี 1:12-13)
Continue reading


วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม
กำลังเปลี่ยนรูปเสมอ
Always Being Transfigured

“ขณะพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่ พระพักตร์ของพระองค์ก็เปลี่ยนไป และฉลองพระองค์ก็ขาวจนพร่าตา” (ลูกา 9:29)
Continue reading


วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม
ความเป็นเลิศต้องการวินัย
Excellence Requires Discipline

“เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือ? เขาจะยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ทั้งหลายไม่ใช่ยืนต่อหน้าสามัญชน” ( สุภาษิต 22:29)
Continue reading