วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน

พระองค์ทรงนำเราผ่านทางพระคำ
HE LEADS US THROUGH THE WORD

“เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า” (โรม 8:14)

Continue reading