วันศุกร์ที่ 12 เมษายน

พระองค์ทรงดูแลโลกนี้ผ่านทางคุณ
HE RUNS THE WORLD THROUGH YOU

“ฟ้าสวรรค์สูงสุดเป็นของพระยาห์เวห์ แต่พระองค์ประทานแผ่นดินโลกแก่มนุษย์ทั้งหลาย” (สดุดี 115:16)

Continue reading