วันศุกร์ที่ 5 เมษายน

พัดถ่านแห่งความชื่นชมยินดีของคุณขึ้น
FANNING YOUR EMBERS OF JOY

“จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด” (ฟิลิปปี 4:4)

Continue reading