วันอังคารที่ 30 เมษายน
เฉลิมฉลองความเป็นหนึ่งของคุณกับพระองค์
CELEBRATE YOUR ONENESS WITH HIM

“เพราะว่าเราเป็นอวัยวะของพระกายของพระองค์”(เอเฟซัส 5:30)

Continue reading


วันจันทร์ที่ 29 เมษายน

จงสัตย์ซื่อในการประกาศนำดวงวิญญาณ
BE FAITHFUL IN SOUL WINNING

“ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกกรีกด้วย” (โรม 1:16)

Continue reading


วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน

พระองค์ทรงนำเราผ่านทางพระคำ
HE LEADS US THROUGH THE WORD

“เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้า” (โรม 8:14)

Continue reading


วันเสาร์ที่ 27 เมษายน
ถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายและนั่งร่วมกับพระคริสต์
RISEN AND SEATED WITH CHRIST

“เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่ คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า” (โคโลสี 3:1)

Continue reading