วันจันทร์ที่ 29 เมษายน

จงสัตย์ซื่อในการประกาศนำดวงวิญญาณ
BE FAITHFUL IN SOUL WINNING

“ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกกรีกด้วย” (โรม 1:16)

Continue reading