วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน

การเดินในพระคุณ
WALKING IN GRACE

“เพราะจากความบริบูรณ์ของพระองค์ (ความอุดมสมบูรณ์) เราทุกคนได้รับ [ทุกคนมีส่วนและเราทุกคนได้รับ] พระคุณซ้อนพระคุณ {และ} พระพรฝ่ายวิญญาณซ้อนพระพรฝ่ายวิญญาณ {และ} ความโปรดปรานซ้อนความโปรดปราน {และ} ของประทาน [ซ้อนทับ] ของประทาน” (ยอห์น 1:16 AMP

Continue reading