วันจันทร์ที่ 8 เมษายน

การเคลื่อนย้ายโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
DIVINE TRANSPORTATION BY THE HOLY GHOST

“แล้วพระวิญญาณทรงยกข้าพเจ้าขึ้นและนำข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าก็ไปด้วยความขมขื่น วิญญาณจิตของข้าพเจ้าเดือดดาล และพระหัตถ์ของ
พระยาห์เวห์ก็ทรงพลังอยู่บนข้าพเจ้า” (เอเสเคียล 3:14)

Continue reading