วันอังคารที่ 16 เมษายน

ผู้เปิดเผยความล้ำลึกที่ลึกซึ้งของพระเจ้า
THE UNVEILER OF THE DEEPER MYSTERIES OF GOD

“เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล…” (ยอห์น 16:13)

Continue reading