วันศุกร์ที่ 19 เมษายน

ทำให้ความฝันของพระองค์เป็นความฝันของคุณ
MAKE HIS DREAM YOUR DREAM

“องค์พระผู้เป็นเจ้า… ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลย แต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่” (2 เปโตร 3: 9)

Continue reading