วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน

จงรับรู้ถึงการทรงสถิตและพันธกิจในตัวคุณ
ACKNOWLEDGE HIS PRESENCE AND MINISTRY IN YOU

“…เพราะว่าพระองค์ [พระเจ้า] เองได้ตรัสว่า เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านโดยไม่สนับสนุนเลย [เราจะ] ไม่ [เราจะ] ไม่ [เราจะ] ไม่ ทอดทิ้งให้ปราศจากความช่วยเหลือ หรือละทิ้ง หรือทำให้ [เจ้า] ผิดหวัง (ปล่อยมือออกจากเจ้า)…” (ฮีบรู 13:5 AMPC)

Continue reading