วันเสาร์ที่ 20 เมษายน

พระองค์เป็นค่าไถ่ของคุณ
HE’S YOUR RANSOM

“สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา” (2 โครินธ์ 5:18)

Continue reading