วันจันทร์ที่ 1 เมษายน

คุณเป็นวิญญาณที่ให้ชีวิต
YOU’RE A LIFE-GIVING SPIRIT

“ดังที่เขียนไว้ว่า “มนุษย์คนแรกคืออาดัม จึงเป็นผู้มีชีวิต” แต่อาดัมสุดท้ายนั้นเป็นวิญญาณผู้ประทานชีวิต” (1 โครินธ์ 15:45)

Continue reading