วันอังคารที่ 9 เมษายน

รักและให้คุณค่าต่อตนเอง
LOVE AND VALUE YOURSELF

“ให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคริสต์” (ฟิเลโมน 1:6)

Continue reading