วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน

อยู่ในการทรงสถิตตลอดไป
FOREVER IN HIS PRESENCE

“ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน?” (1 โครินธ์ 3:16)

Continue reading