อาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2019
การทรงเรียกให้ประกาศข่าวประเสริฐ
The Call To Preach The Gospel

สิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เรา (2 โครินธ์ 5:18)

Continue reading


เสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2019
จงรู้ว่าคุณเป็นใคร
Know Who You Are

ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2 โครินธ์ 5:17)

Continue reading


ศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2019
มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตอบสนองของคุณต่อพระคำ
It’s About Your Response To The Word

เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอ และคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณ ทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูก และสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วย (ฮีบรู 4:12)

Continue reading


พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2019
เห็นตัวของคุณเองในพระคำ
Beholding Yourself In The Word

“และเราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว [เพราะว่าเรา] มองดู [ในพระคำของพระเจ้า] พระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างต่อเนื่อง เหมือนดูในกระจก แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป…” (2 โครินธ์ 3:18 AMPC)

Continue reading


พุธ ที่ 27 มีนาคม 2019
พระองค์จัดการปัญหาเรื่องบาปเสร็จแล้ว
He Settled The Sin-problem

เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 6:23)

Continue reading