พฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2019
ช่วงเวลาแห่งความเชื่อ
The Moment Of Faith

เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์ (ฟิลิปปี 2:13)

Continue reading