อังคาร ที่ 12 มีนาคม 2019
เดินในความสว่างของพระองค์
Walk In His Light

แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ แล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง (กาลาเทีย 5:16)

Continue reading