จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2019
เปิดใช้งานพระคำในชีวิตของคุณ
Activating The Word In Your Life

“เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่า …เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่า…” (ฮีบรู 13:5-6)

Continue reading