ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2019

ลุกขึ้นยืนเพื่อพระเยซู
Stand Up For Jesus

เพราะพระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้พิพากษาของพวกเรา พระยาห์เวห์ทรงเป็นผู้ครอบครองของเราพระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ของเรา พระองค์จะทรงช่วยเราให้รอด (อิสยาห์ 33:22)

Continue reading