ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2019

ถูกบังคับโดยความจริงของข่าวประเสริฐ
Compelled By The Truth Of The Gospel

เพราะว่าเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่แต่งขึ้นอย่างชาญฉลาด เมื่อเราได้ประกาศให้พวกท่านทราบถึงฤทธานุภาพ และการเสด็จกลับมาของ พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลาย แต่เราเป็นสักขีพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ (2 เปโตร 1:16)

Continue reading